Generalforsamling

Referat af Generalforsamling 4. april 2018

DAGSORDEN for  

GENERALFORSAMLING I NYSTED ROKLUB  

ONSDAG DEN 4. APRIL 2018 KL.17.30

VALG AF DIRIGENT

  1. VALG AF SEKRETÆR

  2. VALG AF STEMMETÆLLERE

  3. FORMANDENS BERETNING

  4. REGNSKAB v. LIS HERMANSEN

  5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

  6. VALG TIL BESTYRELSEN

PÅ VALG ER: PALLE JENSEN ACCEPTERER GENVALG.

PER BAK OG

PETER FRYDENSBERG ØNSKER IKKE GENVALG

  1. VALG AF 2 SUPPLEANTER

  2. VALG AF 2 REVISORER IB OG ANNE ACCEPTERER GENVALG

OG 1 SUPPLEANT (BILAGSKONTROLLANTER)

 10. INDKOMNE FORSLAG

 11. EVENTUELT

 

 

Referat fra generalforsamling i Nysted Roklub, onsdag den 4. april kl. 17,30

 

 

 

1.                   Valg af dirigent. 

                       Jette Steinmeier, der konstaterer at indkaldelse til GF er sket rettidigt. 

2.                   Valg af sekretær. 

                       Per Bak. 

3.                   Valg af stemmetællere. 

                       Vælges hvis behov. 

4.                   Formandens beretning. 

                      Jan redegjorde for årets gang i klubben. Specielt 1 indbrud og 3 smadrede døre.

                      Indbruddet gav kun ca. 300 kr i udbytte, men ialt har indbruddet kostet 

                      ca. 30,000, hvoraf klubben må dække kr. 7500 i selvrisiko.

                      Jan takkede også medlemmer for opbakning ved arbejdslørdage. 

                      Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

5.                   Regnskab ved Lis Hermansen. 

                      Lis gennemgik regnskabet, der viste et underskud på kr. 9322, hvilket var nådigt sluppet  med store poster som ny ponton og tagbelægning på klublokalet,

            regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

6.                   Fastsættelse af kontingent. 

                      Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 

7.                   Valg til bestyrelsen. 

                      På valg er Palle Jensen der accepterer genvalg, Per Bak og Peter Frydensberg der ikke ønsker genvalg. 

                      Palle Jensen blev genvalgt og Peter Bak og Jon Brylle blev nyvalgt. 

8.                   Valg af 2 suppleanter. 

                      Palle Lund og Kjeld Stistrup blev valgt. 

9.                   Valg af 2 revisorer. Ib og Anne accepterer genvalg, og 1 suppleant. 

                      Ib og Anne blev genvalgt og Jette Steinmeier blev valgt til suppleant. 

10.                 Indkomne forslag.

Peter Bak foreslog at vi skulle vurdere, hvad vi fik for kontingent til Dansk Kano og       Kajak forbund.(2017 kr. 4520). Problemstillingen er, at vi fra år 2020 ikke mere kan uddanne

 IPP 2 roere uden en uddannet IPP 2 instruktør. Vi besluttede foreløbig at fortsætte som nu,

og så prøve at få uddannet 1 eller 2 instruktører. Det er dyrt, men vi undersøger muligheden for tilskud dertil. Jon og Palle Jensen vil gerne uddannes. 

11.                 Eventuelt. 

                      Lis vil oprette mobilePay til klubben.

            Der er opsat overvågnings kameraer.

            Jesper Dose har sponseret  2 stk. rustfri stålrør til opsætning foran hoveddøren.

            Kenneth Positiv har lovet sponsering af huller, så rør kan nedstøbes            

           Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter Susannes solide og flotte klubstander 

            blev hejst. Festudvalgets dejlige middagsmad blev herefter nydt i hyggeligt samvær.    

 

                      Per  

 

 

 

Formandens beretning: 

Så gik der endnu en sæson. 2017

En sæson med flere ”baglæns” kilometer; men der skulle heller ikke så meget til: Vi nåede 367 km mens ”forlænsfolket” igen er på toppen med 2027 km.

Sæsonen har været præget af ustadigt vejr, men vi har da fået lidt km på bogen. Efter en del for meget vand lige efter nytår, kom vi da i gang igen. Skaderne var ikke så store at vi benyttede os af stormflodsforsikringern. Vi har som erhversforsikrede en stor selvrisiko på 10.000 kr. så det ville vi ikke.

Skt.Hans er en tilbagevendende begivenhed vi fejrer. I år havde vi fået pastor emeritus Ramund Kværnø til at holde båltalen. Tale blev det til men det kneb mere med bålet. Vi går ind for genbrug –men alligevel!!!!

Genbrug er godt, så derfor besluttede vi os for at bruge de gamle flydere til en tiltrængt ny ponton. Den var klar til standerhejsningen, så hvis jeg ikke takkede dengang vil jeg gerne takke endnu en gang for indsatsen af klubbens medlemmer. Den fungerer fint men fik ved et stormvejr lyst til en lille udflugt længere ind i Noret. Vi var heldige med at få bjerget den og tænk: Der var ingen skade sket.

Gæster har vi også haft –ikke roende men derimod nogen der prøvede på at skubbe klubhuset i vandet. Det er vist ellers kun ved guldsmede man forsøger med rambuk tyverier. Tyvene fik da også en formidabelt udbytte på omkring 200 kr. mens der er ødelæggelser for ca. 30.000 kr ØV.
Efter standerstrygningen sidste år har der igen været ”besøg” af trailer kroge ikke kun en gang men hele 2 gange, desværre var sidste gang lige efter en ny dør var monteret. Heldigvis var skaden ikke så stor, så døren er nu repareret. Vi har talt om at sikre, det ikke skal være så nemt mere med et par pullerter foran klubhuset.

Vi har her på det sidste fået nyt tagpap på taget over klublokalet, så nu skal vi ikke længere tørre borde af efter regnvejr. Som en ekstra bonus har naboen også fået ny belægning på masteskuret. 
Arbejdslørdage er et fast indslag i sæsonen. Vi får lavet mange ting i klubhuset og der bliver sørget fremragende for os med mad og drikke.
Tak til medlemmerne for den entusiasme i lægger for dagen.
Et fast punkt på årets gang er også kæntringsøvelser og EPP2 kurser. En speciel tak til Palle og Per.

I det hele taget vil jeg takke bestyrelsen og klubbens meget aktive medlemmer for godt samarbejde i sæsonen 2016-17

Jan

Jan Gleie

 

Klik HER for at komme tilbage til Klubben.