Ordinær- og Ekstraordinær Generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling 4. maj 2019.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Gleie                             JG

Palle Jensen                        PJ

Lis Hermansen                     LH

Bente B. Jensen                   BBJ

Jon Brylle                             JB

 

Suppleanter:

Kjeld Stistrup                      KS

Aage Sørensen                   AAS

 

Dagsorden med referat for ekstraordinær generalforsamling:

Punkt:

Emne:

Handling:

Init:

1

Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Finn Hermansen, der takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

2

Foreningens navn foreslås ændret fra Nysted Roklub til: Nysted Kajak- & Roklub

Navneændringen bør afspejle tidens trend og foreningens primære aktiviteter.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Foreningens navn er herefter Nysted Kajak- og Roklub.

 

Bestyrelsen blev pålagt snarest muligt at underrette CVR registret og øvrige relevante private og offentlige instanser, revidere vedtægter og sikkerhedsregler for sejlads. Nye reviderede vedtægter tilsendes samtlige aktive medlemmer samt bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

EGF

3

Eventuelt.

Jon Brylle fremviste sit forslag til revideret foreningslogo, vedtægter og sikkerhedsregler. Dirigenten foreslog at bestyrelsen i fællesskab blev enige om tilretning og det endelige udseende.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.

 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttet kl: 16:30

 

 

 

Dirigent og referent:  Finn Hermansen

Nysted den: Nysted den 4. maj 2019.

 

 

 

 

 

 

Referatet underskrevet den:

(Underskrifter af bestyrelsesmedlemmer).

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling 31 marts 2019

                      

 

 

DAGSORDEN MED REFERAT

for

GENERALFORSAMLING I NYSTED ROKLUB

 

SØNDAG DEN 31. MARTS 2019 KL.17.00

 

 

 

 

  1. 1.  VALG AF DIRIGENT:

FINN HERMANSEN BLEV FORESLÅET OG VALGT.

 

  1. 2.  VALG AF SEKRETÆR:

FINN HERMANSEN BLEV FORESLÅET OG VALGT.

 

  1. 3.  VALG AF STEMMETÆLLERE:

JETTE STEINMEIER OG AAGE SØRENSEN MELDTE SIG FRIVILLIGT.

 

  1. 4.  FORMANDENS BERETNING:

JAN GLEIE AFLAGDE BERETNING FOR ÅRET, PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN. BERETNINGEN KAN LÆSES I SIN HELHED NEDERST PÅ SIDEN.

                GENERALFORSAMLINGEN GODKENDTE BERETNINGEN.

 

  1. 5. REGNSKAB v. LIS HERMANSEN:

DRIFTSREGNSKAB OG STATUS BLEV GENNEMGÅET OG KOMMENTERET AF KASSEREREN. ÅRETS REGNSKAB UDVISTE ET OVERSKUD PÅ KR. 3.245,43, HVILKET ER EN FORBEDRING I FORHOLD TIL SIDSTE ÅR PÅ CA KR.12.000. AKTIVER OG PASSIVER BALANCEREDE MED KR. 439.501,54.

REGNSKABET ER REVIDERET OG GODKENDT AF ANNE SVENDSEN OG IB SK. JØRGENSEN.FORENINGENS REGNSKAB BLEV GODKENDT AF FORSAMLINGEN.

 

  1. 6.  FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT:

BESTYRELSEN FORESLOG UÆNDRET KONTINGENT, HVILKET BLEV VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN.

 

 

 

  1. 7.  VALG TIL BESTYRELSEN:

PÅ VALG ER: JAN GLEIE, LIS HERMANSEN, DER BEGGE ACCEPTEREDE GENVALG. BENTE JENSEN INDTRÆDER I STEDET FOR PETER BAK.

 

  1. 8. VALG AF 2 SUPPLEANTER:
  2. KELD STISTRUP OG 2. AAGE SØRENSEN.

 

  1. 9. VALG AF 2 REVISORER:

IB SK. JØRGENSEN OG ANNE SVENDSEN ACCEPTEREDE BEGGE GENVALG.

SOM REVISORSUPPLEANT GENVALGTES JETTE STEINMEIER.

 

10.INDKOMNE FORSLAG:

            DER VAR INDKOMMET ET FORSLAG FRA BENTE JENSEN.

FORSLAG: FORENINGENS NAVN ”NYSTED ROKLUB” ÆNDRES TIL ”NYSTED KAJAK- OG ROKLUB”, DER BEDRE AFSPEJLER FORENINGENS AKTIVITETER OG TIDENS TREND. DET BLEV BESLUTTET AT BESTYRELSEN FREMSÆTTER FORSLAG TIL EKSTAORDINÆR GENERALFORSAMLING HVORPÅ FORSLAGET FREMSÆTTES. DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING FORVENTES INDKALDT OG AFHOLDT PÅ ARBEJDSLØRDAGEN 4. MAJ.

 

    11.EVENTUELT:

PER BAK FORESLOG ÅBENT HUS ARRANGEMENT FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ KLUBBENS AKTIVITETER, SPECIELT RETTET MOD NYE TILFLYTTERE. ANNETTE FORESLOG AT DET OGSÅ BLEV MEDDELT NYSTED AVIS. FINN FORTALTE OM HAJKUTTER REGATTAENS ANSKAFFELSE AF CAMPINGVOGN DER ER UNDER ÆNDRING TIL RULLENDE KONTOR OG REKLAMESØJLE FOR EVENTEN OG FORESLOG AT NR KOBLEDE SIG PÅ DENNE GENNEM ØGET SAMARBEJDE. PER FORESLOG ENDVIDERE AT KAJAKROERE FORETOG RUL OPVISNING I HAVNEBASSINET UNDER HAJKUTTER REGATTAEN.

JON BRYLLE FORESLOG AT INVITERE ANDRE KLUBBER PÅ BESØG OG TIL AT BENYTTE VORE FACILITETER FOR AT GØRE OPMÆRKSOM PÅ VOR EKSISTENS OG ØGE DET SOCIALE SAMVÆR GENNEM VANDSPORTEN. ENDVIDERE FORSLOG HAN ANSKAFFELSE AF BØRNE- OG VOKSENKAJAKKER RETTET MOD NYBEGYNDERE OG BØRN. DER KAN VÆRE TALE OM BÅDE NYE ELLER BRUGTE KAJAKKER.

 

DA DER IKKE UNDER DETTE DAGSORDENSPUNKT KAN VEDTAGES NOGET, BLEV BESTYRELSEN OPFORDRET TIL AT SLÅ ØRERNE HELT UD, LYTTE OMHYGGELIGT OG ARBEJDE VIDERE MED PLANERNE, OPSTILLE ET KATALOG OVER SÆSONENS NYE AKTIVITETER OG IGANGSÆTTE HANDLING.

 

DISSE PLANER SAMT OPLYSNING OM AT FÆLLES RODAGE STARTER MANDAG DEN 8. OG ONSDAG DEN 10 APRIL SKAL MEDDELES SAMTLIGE MEDLEMMER GENNEM EMAIL OG OPSLAG.

 

AFSLUTNINGSVIS TAKKEDE DIRIGENTEN FOR FREMMØDET SAMT GOD RO OG ORDEN.

 

GENERALFORSAMLINGEN SLUTTEDE KL 18:30 FORENINGEN VAR EFTERFØLGENDE VÆRT VED ET LÆKKERT MÅLTID KREERET AF SUSANNE REINHOLM, JETTE STEINMEIER OG LIS HERMANSEN.

 

 

 

 

 

Formandens beretning.

Så gik der endnu en sæson. 2018

En sæson med flere ”baglæns” kilometer; men der skulle heller ikke så meget til: Vi nåede 421 km mens ”forlænsfolket” igen er på toppen med 2171 km.

Sæsonen har været præget af strålende vejr, kun afbrudt af de alt for få baglæns roeres mange ferier. 

Skt.Hans er en tilbagevendende begivenhed vi fejrer. I år havde vi fået 2. viceborgmester Ole Larsen til at holde båltalen. Tale blev det ikke til, som bekendt var der afbrændings forbud, så vi enedes om at aflyse arrangementet. Vi går ind for genbrug så brænde, heks har vi stadigvæk og Ole har lovet at gemme sin tale til den 23. juni

Gæster har vi også haft.
 6 damer fra Roklubben Gefion besøgte os igen et par dage i juli.
Vi havde besøg af et hold kajakroere fra Nakskov i august.
I september var vi værter ved kredsens Efterårstur, 11 roere gæstede os. Nykøbing, Nakskov og Sakskøbing var repræsenteret.

Ubudne gæster har vi været forskånet for. Pullerterne foran klubhuset kombineret med overvågningskameraer har muligvis virket efter hensigten.
Arbejdslørdage er et fast indslag i sæsonen. Vi får lavet mange ting i klubhuset og der bliver sørget fremragende for os med mad og drikke.
Tak til medlemmerne for den entusiasme i lægger for dagen.
Et fast punkt på årets gang er også kæntringsøvelser og IPP2 kurser. En speciel tak til Palle og Jon.

Siden standerstrygningen er der ikke sket så meget, ud over de sædvanlige oversvømmelser, denne gang var det ikke så slemt, et par vaders på og havebordene kunne fastgøres. 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og klubbens meget aktive medlemmer for godt samarbejde i sæsonen 2017-18


Jan Gleie

 

 

 

 

Klik HER for at komme tilbage til Klubben.