Generalforsamling

Referat af Generalforsamling 27. marts 2017

Generalforsamling

Nysted Roklub

Mandag den 27. marts 2017

 

 

Dagsorden med referat:

 

1:                  Valg af dirigent.

                     Bestyrelsen foreslog Finn som modtog valget.

                     Dirigenten fastslog efterfølgende at generalforsamling var rettidigt indvarslet og  

                     dermed lovlig.

 

2:                  Valg af sekretær:

                     Forsamlingen foreslog Finn og Lis i forening som modtog valget.

 

3:                  Valg af stemmetællere.

                     Palle Lund Jørgensen og Jette Steinmeyer tilbød sig beredvilligt.

 

4:                  Formandens beretning.

                     Formanden aflagde beretning for året 2016 og udtrykte håbet og ønsket om en

                     god sæson 2017, med knap så mange vejr- og skadesmæssige udfordringer som i den

                     forløbne sæson.

                     Formandens beretning er indsat nedenfor.

 

5:                  Regnskab v. klubbens kasserer.

                     Lis aflagde årsregnskabet for 2016.

                     Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.744,76

                     Aktiver og passiver balancerer med Kr. 456.602,73

                     Klubbens likvide midler udgør kr. 88.139,73

 

                     Generalforsamlingen godkendte kassererens regnskab og fremlægning.

 

6:                  Fastsættelse af kontingent.                 

                     Bestyrelsen foreslog uændrede satser samt en enkelt tilføjelse:

                     Aktive medlemmer:

                     Seniorer:                                                  Kr. 800,00 + kr. 400 for samlever.

                     Unge u. 18 år:                                          Kr. 300,00

                     Unge u. 25 år, under uddannelse               Kr. 400,00

                     EPP2 kurser:                                             Kr. 1300,00 incl. medlemskab for året.

                     Unge u. 18 år:                                          Kr.   950,00 incl. medlemskab for året.

 

                     Passive medlemmer:                                 Kr.   100,00

 

                     Generalforsamlingen vedtog kontingentreguleringen.

 

7:                  Valg til bestyrelsen.

                      Jan Gleie og Lis Hermansen modtog genvalg.

 

                      Bestyrelsen konstituerede hermed sig selv med:

                      Jan Gleie, Formand.

                      Lis Hermansen, kasserer, sekretær.

                      Per Bak, bestyrelsesmedlem, leder af kajakafdelingen, Instruktør. (Efter Pers nylige    operation indtræder Palle Jensen som kajakinstruktør assisteret af Peter Bak).          

                      Palle Jensen, næstformand, hjælpeinstruktør i kajakafdelingen.

                      Peter Frydenlund, bestyrelsesmedlem. 

8:                  Valg af to suppleanter.

                     1. Suppl.: Peter Bak

                      2.Suppl.: Palle Lund Jørgensen.

 

9:                  Valg af revisorer (bilagskontrollanter).

                     Anne Svendsen og Ib Skadhauge Jørgensen modtog genvalg.

                     Revisorsuppleant:

                     Karin Andersen.

 

10:                 Indkomne forslag.

                      Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

11:                Eventuelt.

                     Kasseren opsendte et nødråb med hensyn til hjælp til klubbens PR arbejde.

                     Palle Lund Jørgensen meldte sig til jobbet.

 

                     Det haster med at få adskilt flydepontonen for at få konstateret om dele kan       genbruges.

                                                                              ---o0o---

 Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

I forlængelse af Generalforsamling afholdt klubben standerhejsning. Flot så det ud da den ny stander, kreeret af Susanne Reinholm, gled til tops under strålende sol og blå forårshimmel.

Forsamlingen udråbte et leve for klubben.

 

Efterfølgende var klubben vært ved stegt flæsk og persillesovs (MUMS) arrangeret af festudvalget, anført af Susanne Reinholm. Noget der vakte stor begejstring og (måske) også har påvirket det store fremmøde.

Referat ved: Finn Hermansen

Nysted Roklub den 27. marts 2017.

 

 

Formandens beretning for 2016. 

Vi er nu kommet igennem sæson nr. 92.

I årets løb har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder.

Jeg vil helst ikke nævne noget om roede ”baglæns” kilometer, vi var kun på vandet 2 gange. Så er der mere gang i havkajakkerne.

Havkajakfolkene er meget aktive, der har været afholdt et EPP2 kursus og nye er på vej. Der har igen været to omgange kæntringsøvelser i Sakskøbing svømmehal.

Som vi plejer fejrede vi skt. Hans med bål på vandet i samarbejde med Grundejerforeningen ved Nysted Havnefront. Lennert Damsbo Andersen holdt båltalen.

Vi har haft en del gæster i årets løb, for det meste velkomne besøgende. Men en (eller flere) ubudne gæster har efterladt os med   ødelagte vinduer og en forsvundet AV-projektor. Vi har haft gæster fra Præstø, Guldborgsund Kajak/Havkajakklub, Hellerup Dame Roklub, Danske Studenters Roklub og Vallensbæk.

Desværre har vi fået et utæt tag over klublokalet og haft besøg af stormfloden. Taget skal vi have repareret på den ene eller anden måde. Stormfloden oversvømmede klubben, vandet stod helt op til trappetrinet ved indgangen. Vi havde besøg af taksatoren; men vil ikke gøre brug af forsikringen da vores selvrisiko er kr. 10.000.

Vores slæbested er blevet renoveret, nu mangler vi ”bare” at forny pontonen, så vi kan komme på vandet.

Som altid er der stort fremmøde til arbejdslørdagene med Lis som tovholder og hendes ”to do” liste. Det er dejligt at se så mange møde op.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde.

 

Jan Gleie

 

Klik HER for at komme tilbage til Klubben.